Wyszukaj
nazwy handlowe nazwy międzynarodowe  » 
Indeks nazw handlowych A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks nazw międzynarodowych A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


jHDR to aktualizowane każdego dnia repozytorium produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce.

Znajdą w nim Państwo:
  • dane wszystkich produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych według stanu na dzień dzisiejszy
  • ostrzeżenia dotyczące działania produktów leczniczych zgodne z ostatnim wydaniem Farmakopei Polskiej
  • wykazy substancji psychotropowych i środków odurzających według obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
  • informacje o poziomie refundacji zgodne z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • charakterystyki produktów leczniczych zgodne z ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych